Provozní řád letiště

Provozní řád modelářského letiště RC flying Clubu Frýdlant

Veškerý provoz letiště musí být podřízen bezvýhradně bezpečnosti a to jak osobní tak věcné.

Za případné škody na majetku i zdraví způsobené provozem RC modelu odpovídá plně ta osoba, která je způsobila. Neseznámení se s tímto řádem neomlouvá případné porušování tohoto řádu a nezbavuje odpovědnosti za případně způsobené škody na majetku či zdraví.

Užívání letiště

Modelářské letiště smí bez omezení využívat výhradně členové RC flying Clubu Frýdlant. Člen RC flying Clubu Frýdlant má právo pozvat ( resp. vzít s sebou ) na letiště členy své rodiny, hosty a pozvat i dalšího pilota (nečlena klubu), kteří však musí předložit licenci SMČR s platnou známkou, nebo doklad o pojištění odpovědnosti z provozu leteckých modelů. Přednostní právo na užívání plochy mají členové RC flying Clubu Frýdlant.

Letové prostory

Letový prostor VPD je daný pomyslnou čarou vedoucí západní hranou VPD prodlouženou o délku 100 metrů za severní a jižní hranu VPD přičemž šířka letového prostoru ve směru Z-V je 50 metrů.

Ostatní letové prostory jsou ostatní prostory dle přílohy č.1 tohoto provozního řádu, které plynule navazují na letový prostor VPD, vyjma prostoru daného hranicí (západní) hrana VPD v šířce dané krajními vozidly odstavenými na parkovišti +10 metrů a čarou 10 metrů za zaparkovanými vozidly.

Provoz modelů letadel

Na letišti smí být provozována pouze letadla s plně funkčním ovládáním a v bezvadném technickém stavu. Motory musí být vybaveny funkčním tlumičem hluku.

Máli pilot pochybnosti o bezchybné funkčnosti svého modelu, nesmí létat dokud neodstraní příčinu možné poruchy.

V letovém prostoru se smí současně létat s více než jedním modelem pouze po vzájemné dohodě pilotů.Rozhodující pro umožnění vzletu dalšího modelu současně je souhlas pilota, který právě se svým modelem létá. Doba letu modelu v zóně A nesmí překročit deset minut včetně startu a přistání modelu. Toto omezení samozřejmě neplatí, pokud není připraven další pilot pro vzlet modelu z VPD (plocha A).

Do prostoru VPD smí vstupovat pouze pilot + technická obsluha pro nejnutnější úkony pro vzlet, přistání a transport modelu a potřebné techniky, případně jiné úkony souvisící s provozem modelů. Pobyt v prostoru VPD musí být výhradně jen po dobu nezbytně nutnou, tak aby nikdo plochu neblokoval.

Při současném provozu více modelů musí pilot ohlásit svůj úmysl vstoupit do prostoru VPD jakož i úmysl přistát se svým modelem. Přednostní právo na přistání má pilot větroně.

Piloti větroňů, kteří budou konat delší lety jak běžných 10 minut, budou využívat letové prostory mimo prostor VPD tak, aby neohrozily modely provozované v letovém prostoru VPD.

Prostor spojující odstavnou plochu pro automobily (depo) a VPD je určen pouze pro pojíždění modelů a piloty právě provozující modely. Piloti budou při řízení modelů stát mimo VPD směrem k depu.

Pořadí startů modelů určují všichni přítomní piloti po vzájemné dohodě.

Frekvence

Pilot provozující RC soupravu v jiném pásmu než 2,4 GHz je povinen po příjezdu na letiště neprodleně seznámit přítomné modeláři s frekvencí a číslem kanálu na kterém vysílá jeho souprava. Musí brát na zřetel i nové návštěvníky-modeláře, kteří přijedou později.V případě, že je jeho kanál obsazen, nesmí v žádném případě zapnout vysílač, dokud nepřistane pilot s obsazenou frekvencí a je jistota, že neohrozí jeho provoz.

Bezpečnost provozu

Letiště je určeno výhradně pro provoz rádiem řízených modelů letadel. Nesmí se využívat pro starty a přistání sportovních létajících zařízení bez předešlého souhlasu klubové rady. Je zakázáno provádět úmyslné nálety na lidi a jinak nebezpečné manévry, které bezprostředně ohrožují bezpečnost lidí, či jejich majetku. Za nezletilé osoby v prostoru letiště a jejich chování nesou odpovědnost jejich rodiče, či případně osoby je doprovázející.V případě vzniku krizové situace při letu s modelem, kdy hrozí jeho pád, musí pilot hlasitě varovat všechny přítomné, aby stihli reagovat na vzniklou událost.V případě nemožné účinné kontroly modelu je nutné okamžitě přistát s modelem i mimo VPD.

Je zakázáno vjíždět na VPD a pojížděcí dráhu jakýmikoliv dopravními prostředky, vyjma techniky, určené pro údržbu plochy. Parkování vozidel je povoleno pouze v prostoru depa, které je vymezeno vysekanou plochou.

V případě hrubého a zejména opakovaného porušení řádu může být jakákoliv osoba vykázána z prostoru modelářského letiště provozovatelem letiště.

LETU ZDAR!

Projednáno a schváleno na členské schůzi dne 28.12.2010

Ing. Miroslav Svoboda
předseda RC flying Clubu Frýdlant

Příloha č.1

Schéma modelářského letiště RC flying Clubu Frýdlant

Schéma modelářského letiště

A – vzletová a přistávací dráha
B – prostor pro létání větroňů v menších výškách
C1 – pojížděcí plocha pro vzlet, nebo po přistání modelu
C2 – prostor pro stání pilota při řízení modelu
P – parkování aut a příprava modelů